Nasza strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacju usług zgodnie z naszą polityką prywatności oraz regulaminem.Akceptuje


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Play 4 Mix sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków jest Administratorem Twoich danych osobowych.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@play4mix.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, konsultant, kierownik, doradca biznesowy, partner biznesowy, ajent na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych jw. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Twoje dane osobowe wynikające z CV i listu motywacyjnego będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem rekrutacji, czyli przez 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji.
7. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne.
8. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do Państwa Trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
10. Twoje dane nie zostaną poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.